Protokół z I. Walnego Zgromadzenia Wyborczego - 21.03.2010 r. - Forrest Limanowa
 
Witamy na stronie Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST"
Najnowsze zdjęcia
Przyjaciele
MCGPRULTRISIPABielakActiveVisegrad MarathonFlashback-photographyGravity RevoltGOPRCentrum Fizjoterapii PRO-SPORT-REHABStowarzyszenie Rekonstrukcji HistorycznychFestiwal BiegowyBrygada Beskidów

Strona główna / LIMANOWA FORREST

rozmiar tekstu: A A A
Protokół z I. Walnego Zgromadzenia Wyborczego - 21.03.2010 r.
2010-03-27 23:58:49
Powiększ
Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej: Klub Sportowy "LIMANOWA FORREST"

P R O T O K Ó Ł

 

z I Walnego Zgromadzenia Wyborczego członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”

Spotkanie miało miejsce w dn. 21 marca 2010 (niedziela), w godz. 16:00-20:00

- w salce parafialnej w tzw. „Kawiarence” przy Bazylice MBB w Limanowej.

W Zebraniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”,

zawiadomieni o Zebraniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Łącznie na spotkanie przybyło 30 członków Klubu.


Pierwsze Walne Zgromadzenie Wyborcze otworzył Mateusz Wroński – reprezentant Komitetu Założycielskiego (wybranego w ilości 3 osób na Spotkaniu Założycielskim Klubu Sportowego „LIMANOWA FORREST” dn. 19 lutego 2010 roku, w skład którego weszli ponadto Andrzej Sądelski i Dariusz Bielak).

Mateusz Wroński zanim przedstawił zebranym porządek obrad, przypomniał zebranym członkom Klubu fragment początku wstępu w Statucie Klubu: „Zachęceni sukcesem I Biegu Górskiego „Limanowa Forrest”, który został zorganizowany przez nieformalną grupę [...]” - i że właśnie teraz ta grupa jest już grupą formalną, podkreślając że wyraża ogromną satysfakcję z tego, że udało się tej grupie zrzeszyć jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”.

Następnie Mateusz Wroński poprosił o wpisanie się na listę obecności (załącznik do protokołu) i przedstawił zebranym porządek obrad.

Plan zebrania:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza Zebrania.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 2 osoby
6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia – 5 osób
7. Wybór do Komisji Rewizyjnej – 3 osoby
8. Podjęcie uchwały dot. ustalenia wysokości składki członkowskiej + wpisowe.
9. Dyskusja o kierunkach działania Stowarzyszenia. Wolne wnioski.
10. Omówienie spraw organizacyjnych.
11. Omówienie najbliższych zawodów sportowych organizowanych przez Klub.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do planu zebrania i jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Mateusza Wrońskiego, a Sekretarzem została Joanna Sułkowska (zgłoszono tylko te kandydatury i zaakceptowano je jednogłośnie).


Następnie Mateusz Wroński wystąpił z wnioskiem o powołanie Komisji Skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie zdecydowano, że w skład Komisji Skrutacyjnej wejdą: Kamila Pałka i Wojciech Zoń.

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w  Zebraniu bierze udział 30 osób, z czego 24 są uprawnione do głosowania (na 28 ogólnej liczby takich członków) i tym samym na sali jest kworum zapewniające ważność podejmowania uchwał dokonania wyboru władz Klubu.
 
Przystąpiono do czynności związanych z wyborem Zarządu Klubu. Uchwalono, że zarówno głosowanie do Zarządu, jak i do Komisji Rewizyjnej, odbywać się będzie metodą indywidualnego wyboru osoby na dane stanowisko oraz, że wybory zostaną przeprowadzone w sposób tajny na kartach do głosowania (14 osób głosowało za tajnym głosowaniem, 4 osoby za jawnym, 6 osób wstrzymało się od głosu).

Jednogłośnie (24 osoby) zdecydowano, że do Zarządu zostanie wybranych 5 osób - każdego kandydata osobno na dane stanowisko (Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 2 Członków).

W tym momencie 1 osoba uprawniona do głosowania musiała opuścić spotkanie i zostało na sali 23 osoby uprawnione do głosowania.

Zaproponowano 2 kandydatów na stanowisko Prezesa: Mateusza Wrońskiego i Andrzeja Sądelskiego. Z tej dwójki Mateusz Wroński zgodził się kandydować na Prezesa, natomiast Andrzej Sądelski odmówił.

Następnie zgłoszono kandydaturę Andrzeja Sądelskiego na Wiceprezesa, który zgodził się kandydować na to stanowisko. Więcej zgłoszonych kandydatur nie było.

Dalej zgłaszano propozycje na pozostałe funkcje w Zarządzie. Zgłoszono kandydaturę Moniki Włodarczyk na stanowisko Skarbnika, która zgodziła się kandydować. Innych propozycji na to stanowisko nie było. Zaproponowano także kandydatury na 2 stanowiska członków Zarządu. Padły propozycje 3 kandydatur osób, które wyraziły chęć kandydowania. Byli to: Dariusz Bielak, Jacek Palka i Dominik Szkarłat.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie za pomocą kart do głosowania z imionami i nazwiskami kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie, przy których dla ważności głosu trzeba było zaznaczyć opcję „TAK” (poparcie) lub „NIE” (brak poparcia). Do objęcia stanowiska wymagana była nie tylko najwyższa liczba głosów, lecz ich bezwzględna większość, czyli w momencie rozpoczęcia głosowania 12 głosów.
Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki:

W skład Zarządu weszli:

1.    Prezes - Mateusz Wroński  (16 głosów  za,  7 przeciw)
2.    Wiceprezes - Andrzej Sądelski  (22 głosy  za,  1 przeciw)
3.    Skarbnik - Monika Włodarczyk  (23 głosy  za,  0 przeciw)
4.    Członek Zarządu - Dariusz Bielak  (20 głosów  za,  3 przeciw)
5.    Członek Zarządu - Jacek Palka  (17 głosów  za,  6 przeciw)

 

Do Zarządu nie wszedł Dominik Szkarłat  (9 głosów  za,  14 przeciw)

Zarząd ukonstytuował się w trakcie krótkiej przerwy w obradach.


Następnie Mateusz Wroński zaproponował przystąpienie do czynności wybrania osób do Komisji Rewizyjnej. Zdecydowano jednogłośnie, że zostanie wybranych 3 członków i że wybrana trójka sama dokona między sobą podziału, który z nich będzie przewodniczącym,   zastępcą oraz członkiem Komisji. Zgłoszono 6 kandydatur. Byli to: Tomasz Mazuga, Marcin Biedroń, Robert Sajdak, Jarosław Moskal, Dominik Szkarłat i Jacek Dunikowski.

Przeprowadzono tajne głosowanie kandydatów na kartach do głosowania. Wybór kandydata odbywał się na zasadzie bezwzględnej większości głosów, w kolejności ich uzyskania, przez zaznaczanie nie więcej, niż 3 kandydatów.
Liczeniem głosów i ogłoszeniem wyników zajęła się Komisja Skrutacyjna, która ustaliła co następuje:

Na wydane 23 karty do głosowania oddano 3 karty niewypełnione, zatem, ważny głos oddało 20 osób uprawnionych do głosowania.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano 3 osoby:


    Jacek Dunikowski  (16 głosów)
    Robert Sajdak  (13 głosów)
    Jarosław Moskal  (12 głosów)

Do Komisji Rewizyjnej nie weszli:
Marcin Biedroń (9 głosów)
Dominik Szkarłat (5 głosów)
Tomasz Mazuga (5 głosów)


Mateusz Wroński pogratulował wybranym do władz Klubu i zaproponował przerwę na kawę.

Po przerwie, Mateusz Wroński zaproponował dyskusję na temat ustalenia składki członkowskiej oraz wpisowego.

Uchwalono jednogłośnie, że:

·    Składki członkowskie będą obowiązywać kwartalnie: od osób pracujących 25,00 zł, zaś od osób niepracujących 15,00 zł za kwartał.

·    Wpisowe wynosi 10,00 zł, płatne po przyjęciu w poczet członków Klubu.

·    Osoby, które wstąpiły do Klubu do dnia 21 marca 2010 r., tj. do Zebrania Wyborczego, będą zwolnione z obowiązku opłaty wpisowej, a składkę członkowską za I kwartał 2010 roku zapłacą do końca kwietnia 2010 r.

·    Nowo przyjmowani członkowie Klubu będą płacić składkę od następnego kwartału (dotyczy przyjmowanych po wyborach 21 marca 2010 r. do końca tego miesiąca).

Ponieważ obrady przedłużyły się do późna, zarówno dyskusja nt. kierunków działania Stowarzyszenia, omówienie spraw organizacyjnych i najbliższych zawodów sportowych organizowanych przez Klub, omówione były bardzo ogólnikowo. Podkreślono, że Klub nie zamyka się tylko na biegi, że otwarty jest dla wszystkich i na szereg różnych dyscyplin. Przypomniano też, że Klub organizuje w tym roku 4 duże imprezy: II. Limanowa Skate Jam (29 maja 2010), I. Limanowa Downhill Challenge (30 maja 2010), dwudniowy II. Międzynarodowy Bieg Górski Anglosaski LIMANOWA FORREST (3-4 lipca 2010) oraz II. Bieg Osiedlowy na 1 Milę (wakacje 2010).

Nowo wybrany Prezes Mateusz Wroński podziękował wszystkim za przybycie i za wybranie władz Klubu i zamknął Pierwsze Walne Zgromadzenie Wyborcze członków Klubu Sportowego „LIMANOWA FORREST”.


Niniejszy protokół sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Sekretarza Zebrania, Przewodniczącego Zebrania oraz członków Komisji Skrutacyjnej, potwierdzających prawdziwość danych dotyczących wyborów władz Klubu.
Protokołowała
Sekretarz Zebrania:             Joanna SułkowskaPrzewodniczący Zebrania:    

                                                Mateusz WrońskiKomisja Skrutacyjna:
                                                Kamila Pałka


                                                Wojciech Zoń


Dodane przez: forrest, wyświetleń: 3682


Dodaj komentarz

« powrót


Sponsorzy

Gold DropIntellect.plHydrolimBank Spóldzielczy LimanowaIziGSMTransport Samochodowy Usługi-Handel Mała Gastronomia A.SułkowskaParafia pw. MB Pocieszenia w PasierbcuDrukarnia MMPartnerRachmistrzTescoPiekarniaGwarantVelosportMIKA HurtowniaTymbarkMZGKiM LimanowaDecomastermiasto
Copyright © www.forrest-limanowa.pl wizyt 2035058, on-line 4
Realizacja: Agencja interaktywna - Intellect